I want to climb mountains

Mountaineering trip diaries & future plans
2019 - Argentina Patagonia 2017 - Sikkim - Frey Peak 1995 - Peru– Coridillera Blanca
Latviski